Jak napisać i wnieść do sądu sprzeciw od nakazu zapłaty?

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – termin, wzór, formularz
24 maja 2018
Wypowiedzenie umowy kredytu i pożyczki. Co zrobić, gdy banki lub „chwilówki” wzywają do zapłaty i grożą pozwem?
25 sierpnia 2018
Show all

Jak napisać i wnieść do sądu sprzeciw od nakazu zapłaty?

Z tego wpisu dowiesz się jak prawidłowo napisać sprzeciw od nakazu zapłaty oraz wnieść go do sądu. Znajdziesz tu także wzór formularz sprzeciwu od nakazu zapłaty

Jeżeli dłużnik uchyla się od spłaty zaciągniętego długu to wierzycielowi nie pozostaje nic innego jak skierować sprawę do sądu, gdyż po uzyskaniu prawomocnego wyroku, egzekucją tego świadczenia będzie mógł zająć się komornik. Zdziwić się jednak może dłużnik, jeśli uważa, że takie postępowanie sądowe będzie znacznie rozciągnięte w czasie i że nie może toczyć się bez jego wiedzy, obowiązujące regulacje przewidują bowiem, że wierzyciel może bardzo szybko uzyskać korzystny dla siebie wyrok, tzw. nakaz zapłaty, i dłużnik dowie się o nim dopiero w momencie, gdy go otrzyma z sądu.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, od nakazu zapłaty, który został wydany w postępowaniu upominawczym bądź w elektronicznym postępowaniu upominawczym, pozwany może wnieść sprzeciw, żeby jednakże sprzeciw został skutecznie złożony, należy na kilka kwestii zwrócić uwagę.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – termin

W pierwszej kolejności pamiętać należy o zachowaniu terminu do wniesienia sprzeciwu. Złożenie sprzeciwu powinno bowiem nastąpić w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zapłaty pozwanemu, zatem od dnia w którym pozwany odebrał z sądu nakaz zapłaty, który zwykle jest tożsamy z dniem w którym dłużnik dowiedział się, że zostało przeciwko niemu zainicjowane postępowanie sądowe, ma on 14 dni na zakwestionowanie tego nakazu poprzez wniesienie sprzeciwu.

Jeżeli sprzeciw zostanie złożony po upływie wskazanego terminu, wówczas nie będzie on skuteczny i nie wywoła żadnych skutków prawnych, z kolei wydany wcześniej nakaz zapłaty uprawomocni się i będzie możliwe wszczęcie egzekucji na jego podstawie. Od sprzeciwu pozwany nie musi uiszczać żadnej opłaty sądowej, złożenie tego pisma jest bezpłatne.

Sprzeciw od nakazu zapłaty wnieść na formularzu czy w formie pisemnej

Kolejną bardzo istotną kwestią jest forma wniesienia sprzeciwu. Oczywistym jest, że sprzeciw złożyć należy w formie pisemnej, w niektórych jednak przypadkach zachowanie zwykłej formy pisemnej dla sprzeciwu nie będzie wystarczające, jeśli bowiem pozew, na podstawie którego został wydany nakaz zapłaty, został wniesiony na urzędowym formularzu, wówczas wniesienie sprzeciwu również wymaga zachowania tej formy. Jeżeli pozwany nie wniesie sprzeciwu na urzędowym formularzu, choć miał taki obowiązek, wówczas sąd co prawda wezwie pozwanego do uzupełnienia braków i złożenia sprzeciwu na urzędowym formularzu, jeśli jednak pomimo wezwania braki w terminie nie zostaną usunięte, sprzeciw zostanie przez sąd odrzucony, czyli nakaz zapłaty bardzo szybko się uprawomocni.

Do pobrania – sprzeciw od nakazu zapłaty formularz – wzór:
1. Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór formularza [ nieedytowalny]
2. Sprzeciw od nakazu zapłaty – wzór formularza [  edytowalny]

Do którego sądu należy wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty

Sprzeciw wnieść należy do sądu, który wydał nakaz zapłaty. W sprzeciwie pozwany powinien z kolei wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, oraz powinien przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Pamiętać jednak należy, że konsekwencją zaskarżenia nakazu tylko w części jest uprawomocnienie się nakazu w części niezaskarżonej.

Uzasadnienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Co napisać w sprzeciwie od nakazu zapłaty?

Przedstawiając zarzuty pozwany powinien przede wszystkim wskazać dlaczego z wydanym nakazem zapłaty się nie zgadza, można więc np. podnieść zarzut nieprawidłowego wskazania wartości przedmiotu sporu, czyli zakwestionować dochodzoną przez wierzyciela kwotę. Co istotne, pozwany wcale nie ma obowiązku potwierdzić, że dług w ogóle istnieje, przepisy obowiązkami w tym zakresie obciążają powoda, jeśli więc powód nie dysponuje dowodami potwierdzającymi istnienie długu, to pozwany nie powinien go w tym wyręczać, gdyż wówczas rosną szanse na oddalenie powództwa. Wnosząc sprzeciw należy również przeanalizować czy dochodzona wierzytelność nie uległa przedawnieniu.

Obecnie termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej. Koniec terminu przedawnienia przypada natomiast na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Co się dzieje po wniesieniu do sądu sprzeciwu od nakazu zapłaty

W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę.

W sytuacji więc, gdy sprzeciw zostanie prawidłowo wniesiony, następuje utrata mocy nakazu zapłaty, co następnie skutkuje rozpoznaniem sprawy we właściwym dla niej postępowaniu. W takim przypadku postępowanie to toczy się tak, jakby nakaz nie został wydany, sąd nie orzeka więc o uchyleniu nakazu zapłaty, jak też nie bada podstaw do jego wydania i zasadności samego rozstrzygnięcia. Utrata mocy nakazu następuje niejako automatycznie.

Otrzymałeś nakaz zapłaty na kwotę wyższą niż 10.000zł – zleć prowadzenie sprawy profesjonalnej Kancelarii Adwokackiej która specjalizuje się w antywindykacji, sprawach przeciwko bankom, firmom udzielającym kredytów chwilówek itp.

Pamiętaj, że masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu od wyroku lub nakazu zapłaty.

Napisz do nas za pomocą formularza kontaktowego i uzyskaj PORADĘ ZA DARMO

ZGŁOŚ SIĘ PO BEZPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *