Jak napisać wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Czy bank może sprzedać dług? Tak, ale możesz na tym tylko zyskać.
1 września 2018
Jak wygrać z firmą windykacyjną w sądzie?
16 października 2018
Show all

Jak napisać wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Dostałeś pismo od komornika, komornik zajął Twoją nieruchomość, samochód lub mieszkanie. Nic nie wiesz o długu, nie dostałeś żadnego pisma z sądu ani wyroku. Zapoznaj się z poniższym artykułem i pamiętaj, że masz niewiele czasu aby działać

Jeżeli nie spłacasz w terminie kredytu lub pożyczki, musisz liczyć się z tym, że wcześniej czy później otrzymasz z sądu nakaz zapłaty, a więc wezwanie do uregulowania zaległości, które po uprawomocnieniu się ma moc tradycyjnego wyroku. Nakaz zapłaty utraci jednak swą moc i nie stanie się prawomocny, gdy pozwany złoży w terminie dwóch tygodni od dnia jego otrzymania sprzeciw.

Wskazany dwutygodniowy termin jest bardzo istotny, jeżeli bowiem nie zostanie on zachowany, sprzeciw nie zostanie uwzględniony i na podstawie wydanego nakazu zapłaty wierzyciel będzie mógł rozpocząć egzekucję swej należności, pamiętać jednakże należy, że w wyjątkowych sytuacjach dłużnik może starać się o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu, łącznie należy jednak spełnić kilka przesłanek.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu postępowania cywilnego, aby sąd przywrócił termin do złożenia sprzeciwu należy złożyć pismo wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek oraz równocześnie z tym wnioskiem należy dokonać czynności procesowej, która w terminie nie została dokonana, w tym przypadku należy więc wraz z wnioskiem złożyć sprzeciw.

Żeby wniosek o przywrócenie terminu był skuteczny, bardzo istotne zatem jest by nie przegapić terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu. Ustawa przewiduje w takim wypadku krótki, bo siedmiodniowy termin, który liczony jest od momentu, gdy ustała przyczyna, która spowodowała, że sprzeciw nie został złożony w prawidłowym terminie. Jeżeli więc, dłużnik nie wniósł sprzeciwu, gdyż np. wierzyciel podał jego zły adres i dłużnik korespondencji nie odebrał, wówczas termin na złożenie wniosku o przywrócenie terminu biegnie od dnia w którym dłużnik rzeczywiście dowiedział się o wydaniu nakazu zapłaty. We wniosku należy więc podać kiedy ustała przyczyna powodująca uchybienie terminu do złożenia sprzeciwu oraz należy podać przyczyny uprawdopodobniające okoliczności, które uzasadniają wniosek.

W doktrynie podkreśla się, iż uprawdopodobnienie to powinno w szczególności obejmować okoliczności braku winy w uchybieniu terminu oraz moment ustania przyczyny uchybienia terminu, uzasadniający zachowanie terminu tygodniowego do złożenia wniosku o przywrócenie uchybionego terminu.

Zgodnie natomiast z orzecznictwem sądowym, tak m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2012 r., sygn. akt: II UZ 46/12, przyjmuje się, że „ocena czy nastąpiło uprawdopodobnienie (…) należy do sądu rozpatrującego wniosek. W tym przedmiocie sąd nie jest związany zawartymi we wniosku twierdzeniami, gdyż istota uprawdopodobnienia sprowadza się do przekonania sądu o przynajmniej prawdopodobieństwie zaistnienia faktów, na które powołuje się strona domagająca się przywrócenia terminu, a przekonanie to powinno opierać się na obiektywnych przesłankach wynikających z zawartych we wniosku twierdzeń. Chociaż uprawdopodobnienie jest wyjątkiem od reguły formalnego przeprowadzenia dowodu, działającym na korzyść strony powołującej się na określony fakt, to jednak nie oznacza to, że może ono opierać się tylko na twierdzeniach strony”, żeby więc wniosek uprawdopodobnić należy dołączyć do niego dowody potwierdzające wysuwane twierdzenia.

Nawet najlepiej skonstruowany wniosek o przywrócenie terminu nie przyniesie jednak dłużnikowi oczekiwanych rezultatów, jeżeli wraz z wnioskiem nie zostanie dokonana czynność, której dłużnik uchybił, bezwzględnie pamiętać zatem należy, by wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu złożyć sprzeciw od wydanego nakazu zapłaty.

Sprzeciw w tym przypadku powinien zostać napisany tak jakby był składany w dopuszczalnym terminie, wskazać zatem należy czy nakaz zaskarżany jest w całości czy w części oraz przedstawić należy zarzuty, które pod rygorem ich utraty trzeba zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Wniosek o przywrócenie terminu wraz z sprzeciwem wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty.

Postanowienie w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu może być wydane na posiedzeniu niejawnym, a więc bez udziału stron. Na posiedzeniu niejawny może zatem zapaść postanowienie o przywróceniu terminu do dokonania czynności procesowej, jak również postanowienie o oddaleniu wniosku, bądź jego odrzuceniu.

Jak wynika z powyższego, upływ terminu do złożenia sprzeciwu nie oznacza, że sprzeciw nie może zostać skutecznie złożony, żeby jednakże sąd uwzględnił sprzeciw złożony po upływie wyznaczonego terminu, pamiętać należy o złożeniu wniosku o przywrócenie tego terminu.

Otrzymałeś nakaz zapłaty na kwotę wyższą niż 10.000zł – zleć prowadzenie sprawy profesjonalnej Kancelarii Adwokackiej która specjalizuje się w antywindykacji, sprawach przeciwko bankom, firmom udzielającym kredytów chwilówek itp.

Pamiętaj, że masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu od wyroku lub nakazu zapłaty.

Napisz do nas za pomocą formularza kontaktowego i uzyskaj PORADĘ ZA DARMO

ZGŁOŚ SIĘ PO BEZPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *