Jak napisać wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty.
11 września 2018
Przedawnienie długu w banku i u windykatora, czyli od kiedy dłużnik może spać spokojnie?
6 lipca 2019
Show all

Miałeś kredyt w banku bądź pożyczkę w firmie udzielającej „chwilówek”, których nie spłaciłeś, a teraz zwraca się do ciebie zupełnie inna instytucja niż ta z którą zawarłeś umowę i żąda uregulowania należności? W takim przypadku najprawdopodobniej powstałe zaległości zostały sprzedane firmie windykacyjnej, która teraz zamiast banku lub firmy pożyczkowej, będzie dochodzić spłaty zobowiązania i choć firmy windykacyjne potrafią uprzykrzyć życie dłużnikom, może się okazać, że to najlepsze rozwiązanie dla dłużnika jakie mogło go spotkać.

Praktycznie każda firma windykacyjna działa według takiego samego schematu, a więc gdy odkupi dług, najpierw wysyła do dłużnika wezwanie do zapłaty w którym żąda natychmiastowego uregulowania należności. Co dłużnik może w takiej sytuacji zrobić? Otóż dłużnik powinien zwrócić się do firmy windykacyjnej z żądaniem przedstawienia umowy z której rzekomy dług miał powstać, a jeżeli również sama dochodzona przez firmę windykacyjną kwota budzi wątpliwości, można wnioskować o przedstawienie jej szczegółowego wyliczenia.

Takie kroki podjąć można w każdym przypadku, gdy firma windykacyjna rozpocznie egzekucję długu, nawet wtedy, gdy wiemy o który niespłacony kredyt lub pożyczkę chodzi, gdyż bardzo często odkupując dług, firmy windykacyjne nie dopełniają wszystkich formalności i stosownymi dokumentami po prostu nie dysponują, a jeżeli nie mają np. umowy zawartej przez kredytobiorcę z bankiem, lub uznania długu, wówczas w sądzie taka firma ma nikłe szanse powodzenia, gdyż nie będzie w stanie wykazać dochodzonego roszczenia.

Pierwszą zatem zasadą o której dłużnik powinien bezwzględnie pamiętać jest nie przyznawanie się do posiadanego zadłużenia, obowiązek wykazania istnienia długu nie obciąża bowiem dłużnika, lecz firmę, która go egzekwuje i dłużnik nie musimy jej w tym pomagać.

Jeżeli jednak firma windykacyjna stosownymi dokumentami na potwierdzenie długu dysponuje, a dłużnik nadal uchyla się od spłaty zobowiązania, wówczas liczyć należy się z tym, że firma windykacyjna może wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę. W takim więc przypadku sąd może wydać nakaz zapłaty względem dłużnika bez przeprowadzenia jakiejkolwiek rozprawy, bądź może skierować sprawę do rozpoznania w normalnym trybie.

Po wydaniu nakazy zapłaty sąd ten nakaz wysyła dłużnikowi, zwykle też w tym momencie dłużnik dowiaduje się, że zostało przeciwko niemu zainicjowane postępowanie sądowe, z kolei dłużnik ma dwa tygodnie od dnia otrzymania nakazu na wniesienie od niego sprzeciwu. W sprzeciwie dłużnik musi wskazać czy zaskarża nakaz w całości czy w części, pamiętać należy, że zaskarżenie w części powoduje, iż w pozostałym, niezaskarżonym, zakresie nakaz staje się prawomocny oraz musi w nim wskazać wszystkie twierdzenia, dowody i okoliczności świadczące o tym, że dochodzona nakazem kwota nie jest zasadna. W przypadku firm windykacyjnych bardzo często dochodzony dług jest już przedawniony, dlatego konstruując sprzeciw warto na to zwrócić uwagę.

Ponadto, jeśli firma windykacyjna dochodzi zapłaty z tytułu zawartej umowy pożyczki, warto dokładnie przeanalizować tę umowę, gdyż w przypadku firm udzielających pożyczek, choć w przypadku banków również, lecz zdecydowanie rzadziej, w umowach przez nich konstruowanych bardzo często zawarte są tzw. klauzule abuzywne, czyli niedozwolone postanowienia umowne.

Umieszczenie w umowie takich postanowień ma ten skutek, że nie są one wiążące dla konsumenta, jeśli więc np. na podstawie takiego postanowienia do zaciągniętej kwoty pożyczki zostały doliczone dodatkowe koszty, które spowodowały znaczny wzrost zadłużenia, wówczas można w sądzie dochodzić ustalenia, że takie zapisy nie były ważne i roszczenie w tym zakresie nie jest zasadne.

Jeżeli sprzeciw zostanie prawidłowo wniesiony, wówczas sprawa trafia do rozpoznania w normalnym trybie, więc zostanie wyznaczona rozprawa i sąd będzie prowadzić postępowanie. W sytuacji, gdy sąd nie wyda nakazu zapłaty, gdyż uzna, że nie istnieją ku temu przesłanki, sąd prześle dłużnikowi złożony przez firmę windykacyjną pozew na który dłużnik powinien złożyć odpowiedź.

Odpowiedź na pozew jest w gruncie rzeczy bardzo podobna do sprzeciwu, w tym piśmie dłużnik również powinien odnieść się do twierdzeń i dowodów firmy windykacyjnej przedstawiając swoje stanowisko oraz przytaczając wszelkie twierdzenie i dowody na jego poparcie. Bardzo istotne jest, aby wszystkie argumenty i dowody świadczące o braku zasadności dochodzonej przez firmę windykacyjną kwoty przedstawić w sprzeciwie bądź w odpowiedzi na pozew, gdyż okoliczności przedstawione na późniejszym etapie postępowania mogą zostać uznane przez sąd za spóźnione i mogą nie zostać uwzględnione.

Gdy więc dług przejmie firma windykacyjna to nie jest to koniec świata, a umiejętne prowadzenie postępowania może całkowicie zwolnić dłużnika od obowiązku zapłaty długu.

Otrzymałeś nakaz zapłaty na kwotę wyższą niż 10.000zł – zleć prowadzenie sprawy profesjonalnej Kancelarii Adwokackiej która specjalizuje się w antywindykacji, sprawach przeciwko bankom, firmom udzielającym kredytów chwilówek itp.

Pamiętaj, że masz tylko 14 dni na złożenie sprzeciwu od wyroku lub nakazu zapłaty.

Napisz do nas za pomocą formularza kontaktowego i uzyskaj PORADĘ ZA DARMO

ZGŁOŚ SIĘ PO BEZPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *