Restrukturyzacja

Pod pojęciem restrukturyzacji długu należy rozumieć zmiany struktury zobowiązań pod względem ich ilości okresu i sposobu spłaty oraz wysokości oprocentowania, dokonywane za zgodą wierzycieli w celu obniżenia kosztów obsługi zadłużenia.