Upadłość konsumencka

Najprościej mówiąc upadłość konsumencka to wyjątkowa szansa na oddłużanie osoby prywatnej tj. nie prowadzącej działalności gospodarczej. Jest ona obecnie jedynym legalnym sposobem na wyjście dłużnika z trudnej sytuacji finansowej, w której utracił już możliwość spłaty swoich zobowiązań.

Skorzystanie z upadłości pozwala na nowy start bez obciążeń finansowych, wynikających z niewypłacalności, ponieważ skutkiem upadłości konsumenckiej z założenia jest umorzenie nawet całości posiadanego zadłużenia – bez konieczności jego całkowitej spłaty.

Na ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zyskują wszyscy dłużnicy, których stan zadłużenia jest wyższy, niż wartość posiadanego majątku.

Ogłoszenie upadłości jest możliwe także wobec osób nieposiadających żadnego majątku, a nawet stałych dochodów.

Upadłość konsumencka prowadzi także do zawieszenia, a w konsekwencji, do umorzenia egzekucji komorniczych.

Należy pamiętać, że instytucja upadłości konsumenckiej w polskim porządku prawnym, w tak przyjaznej formule, funkcjonuje stosunkowo niedawno. Pozwala ona konsumentom dokonać nawet całkowitego oddłużenia. niezależnie od ilości wierzycieli i wysokości zadłużenia, najprawdopodobniej to jedyna szansa na dokonanie tej czynności na niespotykanie korzystnych dla dłużnika warunkach.

Warto też wspomnieć, że upadły może wnioskować o przydzielenie mu kwoty na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, w wypadku kiedy lokal w którym zamieszkuje wchodzi w skład masy upadłości i przeznaczony jest do zbycia w celu zaspokojenia wierzycieli. Kwotę tę może otrzymać na czynsz w wymiarze od 12 do 24 miesięcy.

 

 

Korzyści

 • masz szansę na umorzenie nawet całego zadłużenia,
 • nie musisz oddawać całego długu, a jego określoną część i to na przystępnych warunkach – dobrowolnie i bez komornika,
 • często może się zdarzyć, że Sąd umorzy zadłużenie bez konieczności jakiejkolwiek spłaty,
 • jeżeli Sąd ustali plan spłaty wierzycieli, to wówczas, gdy masz możliwości zarobkowe lub źródła dochodu, które pozwolą nawet częściowo zaspokoić wierzycieli – jednak jak pokazuje praktyka są to kwoty zdecydowanie niższe, niż pobierane przez komornika i jedynie przez określony czas – z zasady 36 miesięcy, przy czym Sąd może określić krótszy okres spłaty,
 • gdy sytuacja majątkowa i osobista upadłego pogorszy się w trakcie realizacji planu spłaty np. na skutek niezawinionej utraty pracy, choroby – Sąd może bez dalszych spłat umorzyć cały dług,
 • jeżeli dłużnik ma dom lub mieszkanie, które i tak byłyby sprzedane przez komornika na licytacji, to w ramach upadłości konsumenckiej, upadły może otrzymać znaczną część środków ze sprzedaży – nawet na 24-miesięczny czynsz najmu podobnego lokalu, który zapewni warunki mieszkaniowe upadłego i jego rodziny,
 • jeżeli jest już prowadzone postępowanie egzekucyjne dotyczące domu lub mieszkania, po ogłoszeniu upadłości, ulega ono zawieszeniu, a upadły ma możliwość zamieszkiwania w nim do czasu sprzedaży przez syndyka i wypłaty środków na najem innego lokum,
 • ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie zależy od posiadania majątku, nawet kiedy upadły nie ma w ogóle majątku, albo gdy wystarczy on na pokrycie minimalnej części długów, to i tak reszta może zostać umorzona – w ten sposób unika się np. dziedziczenia długów,
 • po ogłoszeniu upadłości następuje wstrzymanie egzekucji komorniczych oraz działań windykatorów, wierzyciele kontaktują się z syndykiem,
 • przestają być naliczane odsetki, a tym samym dług już nie rośnie,
 • nie ponosi się już kosztów komornika, opłat sądowych, kosztów pełnomocników wierzycieli,
 • nie trzeba się zwalniać z pracy, ani w inny sposób próbować zaniżać swoich dochodów, bo nie ma to znaczenia dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej,
 • jeżeli po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej zaczniesz zarabiać więcej, na skutek czego Twoja sytuacja majątkowa nawet znacząco się polepszy, nie oznacza to, że będziesz musiał więcej oddać, niż ustalono pierwotnie w planie spłaty,
 • postępowanie sądowe jest szybkie i nieskomplikowane, często udaje się, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej następuje jedynie na skutek złożenia prawidłowo opracowanego wniosku – bez przeprowadzania rozprawy, a tym samym możesz uniknąć stresu związanego z wizytą w sądzie,
 • niskie koszty postępowania – gdyż opłata sądowa od wniosku w kwocie 30 zł oraz wynagrodzenie za sporządzenie wniosku, które jest ustalane z osobą sporządzającą, stanowią jedyne koszty związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

 

Czy spełniasz warunki?

 • Upadłość konsumencka, to rozwiązanie z którego może skorzystać każda osoba fizyczna, w odniesieniu do której nie istnieje obowiązek ogłoszenia upadłości firmowej. Oznacza to, że wnioskodawca nie może prowadzić działalności gospodarczej (firmy). Weryfikacji podlegać będzie okoliczność wpisu lub jego braku do rejestru przedsiębiorców (CEIDG/KRS).
 • Były przedsiębiorca może składać wniosek o upadłość konsumencką pod warunkiem, że jego długi nie są wynikiem prowadzonej wcześniej działalności. Zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG będzie skutkowało obowiązkiem przeprowadzenia postępowania upadłościowego na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorcó
 • Drugą grupą osób wykluczonych z możliwości skorzystania z dobrodziejstw upadłości konsumenckiej są wspólnicy spółek osobowych spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem oraz wspólnicy spółki partnerskiej. Zdolność do ogłoszenia upadłości na zasadach ogólnych dotyczących przedsiębiorstw, przysługuje im do roku od dnia wykreślenia z odpowiedniego rejestru.
 • Natomiast posiadanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy też posiadanie akcji nie stanowi przeszkody w upadłości konsumenckiej.
 • Znowelizowane przepisy pozwalają skorzystać z dobrodziejstw upadłości konsumenckiej także rolnikom.
 • Ubiegając się o ogłoszenie upadłości osoby prywatnej musimy posiadać status konsumenta, czyli upraszczając nie jest właścicielem firmy jednoosobowej, spółki, ani nie jest wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej (komplementariusz) i nie może być członkiem organów w spółkach kapitałowych.
 • Kluczową przesłanką określająca, kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej, jest niewypłacalność, czyli stan w którym dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemanie ustawowe wskazuje, że niewypłacalność istnieje, jeżeli zadłużenie nie jest regulowane przez minimum 3 miesiące.
 • Byłym przedsiębiorcom postawiono dodatkowy warunek dopuszczający ich do skorzystania z upadłości konsumenckiej. Jeżeli były przedsiębiorca, w okresie 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, znalazł się w sytuacji niewypłacalności wynikającej z prowadzenia działalności gospodarczej i nie złożył wniosku o upadłość przedsiębiorcy lub złożył go z przekroczeniem terminu ustawowego, sąd co do zasady oddali wniosek o upadłość konsumencką byłego przedsiębiorcy. Oczywiście sąd nawet w przypadku niezłożenia wniosku o upadłość firmy, może jednak ogłosić upadłość, a to ze względów słuszności lub humanitaryzmu. Należy podkreślić, że istotą sprawy nie jest wynik poprzedniego postępowania, a samo jego wszczęcie na wniosek ówczesnego przedsiębiorcy.
 • W okresie 10 lat przed złożeniem wniosku o upadłość konsumencką, dłużnik nie może dopuścić się czynności dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli. Najczęściej taką czynność stanowi darowizna nieruchomości na rzecz osób bliskich, celem uniknięcia utraty dorobku życia. W ten sposób sąd bada tzw. moralność płatniczą dłużnika.
 • Oddłużenie w upadłości konsumenckiej może nastąpić raz w ciągu 10 lat, chyba że dłużnik dochował należytej staranności a i tak znowu doszło do jego niezawinionej niewypłacalności, bądź przeprowadzenie postępowania upadłościowego jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.
 • Spełnienie wskazanych kryteriów, daje solidne podstawy do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Co więcej, jeżeli sąd ogłosi upadłość konsumencką, a upadły wykazując nienaganną postawę wywiąże się ze swoich obowiązków w toku postępowania upadłościowego, uzyska pewność nawet całkowitego ODDŁUŻ